Undervisning

Syftet med undervisningen på Svenska skolan i Dubai är att upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud.

 

Hur fungerar Svenska skolans undervisning?

Svenska Skolan i Dubai erbjuder kompletterande undervisning i svenska. Vi är inte en heltidsskola utan undervisar vid ett tillfälle i veckan. Undervisningen följer Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och bedrivs av lärare som har pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning. Eleverna undervisas i svenska språket, svensk kultur, svensk historia samt svenska traditioner. Alla lektioner är på svenska och hålls efter den vanliga skoldagen. 

Terminsdatum läsår 23/24

Termin 1: 7 september-7 december

Termin 2: 4 januari – 13 juni

Språkis för barn mellan 3-5 år

Språkis är gruppen för våra minsta elever. Tillsammans med en förskolepedagog övar sig barnen i svenska språket och lär sig om svensk kultur och traditioner genom sånger, sagor, rim och ramsor. Genom att både höra, sjunga och tala tillsammans får barnen en bra kompletterande grund i sin språkutveckling. 

För att tillgodogöra sig undervisningen måste svenska språket vara en levande del i hemmet och barnet måste förstå svenska. 

Undervisning för barn mellan 6-12 år

För barn i skolålder erbjuder vid kompletterande svenskundervisning under 2 timmar i veckan. Vi följer den svenska läroplanen och Skolverkets krav. Enligt Skolverkets riktlinjer måste minst en av vårdnadshavarna vara svensk medborgare och det svenska språket måste vara en levande del i hemmet.

Barnet måste kunna förstå och tala svenska för att kunna ta del av undervisningen. För att vi som ideell förening ska kunna verka och behålla våra låga avgifter är vi beroende av statsbidragen från Sverige och därav kan vi tyvärr inte undervisa barn som inte uppfyller dessa krav. 

Handledning för Sofia Distans

Vi erbjuder handledning för Sofia Distanselever i årskurs 6-9. Sofia Distans ansvarar för undervisningen, och vår handledare följer och stöttar eleven i dennes arbete i det fysiska klassrummet vid ett tillfälle i veckan.

Att läsa på distans ställer krav på organisation och självdisciplin. Vår handledare finns som hjälp för att förklara svåra områden och stötta i planering, genomförande och utvärdering av arbetet. Genom Sofia Distans ges eleven betyg i svenska vilket behövs för de barn som ska söka till svenska gymnasieskolor. För själva undervisningen ansöker ni direkt till Sofia Distans på http://www.sofiadistans.nu/ 

Scroll to Top